rb205_2.jpg
Projektnamn: Riksbyggens egna fastigheter område 205 i Linköping, Byggherre: Riksbyggen, Byggnadstyp: Ombyggnation flerbostadshus

RB205, Linköping

Projektnamn: Riksbyggens egna fastigheter område 205 i Linköping

Byggherre: Riksbyggen

Byggnadstyp: Ombyggnation flerbostadshus


Bakgrund

Under hösten 2016 fick VentPartner i uppdrag att utföra ventilationsåtgärder i ett referenshus i Riksbyggens egna fastigheter område 205 i Linköping. I mars 2017 påbörjades ventilationsåtgärder i resterande 15 flerfamiljshus i området. Totalt innefattade ombyggnadsprojektet 362 hyreslägenheter, inklusive referenshuset.

Bostadsområdet har sitt ursprung från 60-talet och var då med största sannolikhet utförda med F-ventilation. I slutet av 80-talet gjordes en påbyggnad med en våning då även ett från- och tilluftssystem (FTX) installerades. Under flera år hade ventilationsanläggningen i husen visat på brister och fått icke godkända OVK-besiktningar på grund av bland annat ojämna luftflöden, höga ljudnivåer och smutsiga kanaler. Huvudsyftet med projektet var därför att få godkänd OVK i samtliga lägenheter.

Tillsammans med Riksbyggen kom VentPartner fram till att arbeta ihop i en så kallad partnering, en samarbetsform inom byggbranschen där nyckelaktörer arbetar mot gemensamma uppsatta mål inom ett byggprojekt. I detta projekt var VentPartner totalentreprenör där underentreprenörer genomförde bygg-, VS- och el-åtgärder. Totala entreprenadsumman var drygt 30 miljoner.

Utmaning

Inför genomförandet av referenshuset lades mycket fokus på planering, där VentPartner samarbetade tillsammans med beställare och entreprenörer. En partneringdeklaration utarbetades tidigt i projektet där projektmål sattes upp. Några av projektmålen, utöver godkänd OVK, var att få bra inomhusmiljö avseende luftflöden och ljud från ventilation, bra energihushållning för ventilationssystemet samt nöjda hyresgäster både under och efter projektet. För att klara projektmålen utformades en gedigen kommunikationsplan för hela projektet, vilken bland annat beskrev hur inblandade parter skulle kommunicera med hyresgästerna.

- Det var mycket planering innan vi kunde börja med testhuset. För att få med alla inblandade på tåget gjorde vi en startworkshop med alla som var tilltänkta entreprenörer och gick igenom hela projektet. Den största utmaningen var att få flyt i arbetet, att alla hela tiden skulle ha rätt man på rätt plats vid rätt tillfälle, säger Kristoffer Stralström, projektutvecklare på VentPartner i Östergötland.

En annan utmaning i projektet var begränsad åtkomst till vind där kanalsystem för till- och frånluft var placerade. På grund av låg takhöjd på vissa vindar i husen omöjliggjordes tillträde till vinden.

Resultat
När referenshuset skulle utföras var den stora frågan hur ventilationsaggregatet skulle bytas ut med så lite byggåtgärder som möjligt. Valet föll då på̊ aggregat med batteriväxling som bedömdes ha acceptabla energivärden i förhållande till de byggåtgärder som skulle behövts göras för att få in ett aggregat med något bättre värmeåtervinning. Efter att referenshuset var klart genomfördes en ny workshop där framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter gicks igenom. Under workshopen framkom bland annat att en ny typ av ventilationsaggregat med så kallad motströmsvärmeväxlare kommit ut på marknaden, vilket skulle förbättra värmeåtervinningen ytterligare jämfört med referenshuset. Dessa lärdomar tog man sedan med sig in i arbetet med resterande hus. För att lösa utmaningen med tillträdet till vindarna var man tvungen att sätta in nya takluckor och även bryta upp taket på vissa ställen för att göra tekniska åtgärder för att lyckas med OVK:n. Andra åtgärder som utfördes för att uppnå godkänd OVK-besiktning samt för att energieffektivisera ventilationsanläggningen var bland annat att sätta rätt typ av ventilationsdon och spiskåpor för att få ut rätt mängd luft till ett lågt ljud.

Det viktigaste för Riksbyggen och hela projektet var att sätta hyresgästen i fokus, och det lyckades man med, mycket tack vare kommunikationsplanen. För att stämma av alla delar i projektet hölls kontinuerliga avstämningar och workshops. Resultatet blev att alla projektmål som sattes upp i partneringdeklarationen uppnåddes. Budgeten klarades även med råge, vilket ledde till möjligheter att göra tilläggsköp av vissa delar som Riksbyggen ville få in i projektet.

- Att projektet blev så framgångsrikt beror dels på att vi först gjorde ett referenshus, men även på att vi var noga med att följa kommunikationsplanen. Det gjorde att hyresgästerna och entreprenörerna alltid var väl informerade. Alla hyresgäster bodde kvar i lägenheterna under ombyggnationen, men vi hade faktiskt inte ett enda klagomål under projektets utförande från någon av de 362 lägenheterna. Det tyder på att vi arbetade rätt, säger Kristina Vigren, förvaltare, Riksbyggens egna fastigheter.

Samtliga hus var färdiga i november 2017.


För mer information:

Kristoffer Stralström, projektutvecklare VentPartner | 072- 733 90 02