Banner 1
Banner 1

Hållbarhet


Vår och Instalcos ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva installationer inom el, VS, ventilation, kyla och industri som leder till lägre resursförbrukning.
 

Vi på VentPartner tillsammans med Instalco, som vi är en del av, strävar hela tiden efter att hjälpa kunderna att minska sin miljöpåverkan med lägre energiförbrukning och ökad miljömedvetenhet. Fastighetsägare till såväl nybyggda som befintliga fastigheter lägger idag allt större fokus på att investera i energieffektiva installationer i syfte att sänka driftskostnaderna samt leva upp till marknadens och konsumenternas allt högre krav på hållbarhet.

Exempel på områden där VentPartner bidrar till samhällsnytta, hållbarhet och energieffektivisering är installationer av behovsstyrd ventilation, återvinning och produktval med låg klimatpåverkan genom hela dess livslängd. Vi hjälper våra kunder och beställare av projekt att tänka i ett brett hållbarhetsperspektiv och ger dem ökad kunskap om vad som är möjligt att göra ur miljöperspektiv i ett byggprojekt. 

 

Hållbart projekt

Vi arbetar enligt Instalco:s hållbarhetsprogram ”Hållbara installationer”. Hållbarhetsprogrammet sätter fokus på tre huvudområden som ska genomsyra koncernens hållbarhetsarbete: 

 1. Trygg och utvecklade arbetsmiljö

 2. Hållbara installationer

 3. Moget ledarskap

Inom dessa tre huvudområden finns åtta hållbarhetsmål som varje år mäts och följs upp där den övergripande målsättningen är att göra årliga förbättringar inom samtliga områden:

 • Nollvision arbetsplatsolyckor 

 • Trivsel, hälsa och trygghet 

 • Utvecklingsmöjligheter 

 • Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt 

 • Samhällsnytta 

 • Kundnöjdhet 

 • Affärsetik 

 • Samhällsansvar

Instalco står bakom FN:s globala hållbarhetsmål och har undertecknat FN:s Global Compact-avtal.

 

Hållbara installationer i världsklass

Vår ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva tekniska installationer som leder till lägre resursförbrukning.

Läs mer om Instalcos hållbarhet