KVALITETSPOLICY

Företaget arbetar efter ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
VentPartner:s mål är att erbjuda felfria utrustningar, komponenter och tjänster till sina kunder i rätt tid och till rätt pris.
 

Företagsledningen förbinder sig att:

 • Utveckla och förbättra Kvalitetsledningssystemet
 • Ständig förbättra effektiviteten i Kvalitetsledningssystemet
 • Förbättra kundtillfredsställelsen

Företagsledningen förbinder sig också att regelbundet:

 • Säkerställa att kundernas behov och förväntningar är fastställda och uppfyllda i målet att uppnå kundtillfredsställelse.
 • Kommunicera genom företaget nödvändigheten av att uppfylla kundernas behov och gällande lagar.
 • Implementera Kvalitetspolicyn och dess mål.
 • Utföra Ledningens genomgångar av effekten och införandet av Kvalitets­ledningssystemet
 • Försäkra att resurser finns tillgängliga
Strukturen av Kvalitetsledningssystemet definieras i Kvalitetssäkringsmanualen.
Att all personal förstår kraven i Kvalitetspolicyn och håller sig till innehållet i Kvalitetssäkringsmanualen.
Att företaget ständigt mäter sin kvalitet och inför förbättringar när så kan ske.
Denna Kvalitetspolicy revideras regelbundet för att försäkra dess ständiga giltighet. 
 
 

MILJÖPOLICY

VentPartner förstår nödvändigheten av miljöskydd och har förbundit sig att driva sin verksamhet ansvarsfullt och i samförstånd med alla miljöregler, lagar och förordningar relaterade till stålindustrin och företagets aktiviteter. Det är företagets mål att arbeta med och upprätthålla ett gott samarbete med alla instanser.
 

Det är VentPartner:s uttalade policy att utföra alla praktiskt utförbara mätningar för att uppfylla, utöka eller utveckla alla nödvändiga eller önskvärda krav och att ständigt förbättra miljöhanteringen genom att införa följande:

 • Miljöutredning och regelbundna revideringar av miljöpåverkan från företagets aktiviteter.
 • Ändringar och regelbundna uppdateringar av företagets miljömål.
 • Utbildning av hela personalen i miljöfrågor.
 • Minimera produktionsspill.
 • Minimera materialspill.
 • Minimera energiåtgången.
 • Föredra att använda återanvänt eller återanvändbart material.
 • Minska och/eller begränsa användandet av produkter som påverkar vatten, mark och luft.
 • Kontrollera buller vid arbete.
 • Minimera riskerna till allmänheten och anställa vid arbeten som utförs av företaget.

Alla anställda, leverantörer och underleverantörer känner till vår policy och den är anslagen.